Amendement Reinwaterpark 8 Maart


Amendement Reinwaterpark
Van: Liberaal Bloemendaal
Raadsvergadering: 8 maart 2018
Raadsvoorstel: Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan Reinwaterpark
Corsanummer Raadsvoorstel: 2018000795
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-
De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 8 maart 2018:
Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel 01 Raadsvoorstel VO SP Reinwaterpark
2018000795.pdf;
Overwegende dat:
– de gemeente Bloemendaal herbergt met het Natura 2000 gebied ‘Kennemerland-Zuid’
Europese topnatuur,
– Reinwaterpark direct grenst aan het Natura 2000 gebied ‘Kennemerland-Zuid waardoor
elke ruimtelijke ontwikkeling een negatief effect heeft op de natuurwaarde van het
aangrenzende Natura 2000 gebied ‘Kennemerland-Zuid,
– in dit gebied zich een aantal objecten bevinden behorende bij het industrieel erfgoed,
zoals bijvoorbeeld ondergrondse wateropslag reservoirs, die volledig bespaard moeten
blijven
Constateerde dat:
– de realisering van het VO SP Reinwaterpark een negatief effect heeft op het behoud in
de huidige staat van dit industriële erfgoed,
-dat er in de gemeente een grote behoefte is aan woningen voor de
minderdraagkrachtige zowel in de sector van koopwoningen tot 450.000 euro en
de huursector
,
Is van mening dat:
– het erfgoed niet aangetast mag worden, ook niet door bebouwing op of erin anders
dan nu al het geval is, hetgeen betekent dat Copernicus aldaar mag en kan blijven
bestaan
– beperkte woning bouw voor minderdraagkrachtigen ( huur en koop tot 450.000 euro
mogelijk moet zijn op de plaats waar thans het grijze betonnen gebouw staat, met een
maximum van in totaal 6 woningen ( 2 vrije sector, 2 koopwoningen met een
Pagina 2 van 2
maximum van 450.000 euro en 2 huurwoningen in de sociale sector) welke bouw een
landelijk karakter moet dragen en het bouwoppervlak niet groter mag worden dan het
huidige aldaar aanwezige bouwoppervlak,
Besluit:
De formulering van het besluit als volgt te wijzigen:
Voegt aan de bestaande uitgangspunten de volgende uitgangspunten toe:
– dat het erfgoed niet aangetast mag worden, ook niet door bebouwing op of erin
anders dan nu al het geval is, hetgeen betekent dat Copernicus al daar mag en kan
blijven bestaan
– dat beperkte woning bouw voor minderdraagkrachtigen ( huur en koop tot 450.000
euro mogelijk moet zijn op de plaats waar thans het grijze betonnen gebouw staat,
met een maximum van in totaal 6 woningen ( 2 vrije sector, 2 koopwoningen met een
maximum van 450.000 euro en 2 huurwoningen in de sociale sector) welke bouw een
landelijk karakter moet dragen en het bouwoppervlak niet groter mag worden dan het
huidige aldaar aanwezige bouwoppervlak
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-