Besluit tot geheimhouding van stukken


Persbericht van de fracties van LB en PvdA  in de  Gemeenteraad van Bloemendaal

Beide fracties hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Voorzieningen op 23 december, waarvan bijgaand een kopie, ter zake het verzoek van ons tot het schorsen van een besluit tot geheimhouding van stukken aan ons opgelegd door het college van de gemeente Bloemendaal. De rechter heeft dit verzoek afgewezen, hetgeen wij betreuren.

Vooropgesteld geldt dat wij geen kennis hebben genomen van het dossier  en de motivering tot geheimhouding, welke de wethouder onder andere aan fractie voorzitter Heukels heeft toegestuurd.  Verder willen wij opmerken dat het van meet af aan niet onze bedoeling was om namen of andere feiten te weten komen, maar alleen vast gesteld te willen hebben of er daadwerkelijke bedreigingen geuit zijn in die stukken ( welke aan de rechter voorgelegd zijn) aan het adres van ambtenaren van de gemeente, zodat het interview van de wethouder aan het HD op 16 augustus ook daadwerkelijk gebaseerd was op feiten en niet op subjectieve gevoelens.

Ondanks de afwijzing van ons verzoek zijn wij van mening dat de rechter voor ons als raadslid toch een aantal belangrijke uitspraken in dit vonnis heeft gedaan.  Allereerst geeft hij aan dat hij heeft kennisgenomen van de bedoelde mails en de daarin vervatte uitingen en ervaringen van de ambtenaren en dat hij tot geen andere conclusie kan komen dan dat de desbetreffende ambtenaren in ieder geval in subjectieve zin het optreden van bedoelde eigenaren als intimiderend en bedreigend hebben ervaren.

Voor ons is dat een zeer belangrijk oordeel. De rechter geeft derhalve niet aan dat hij mails in het dossier van de wethouder heeft gelezen/ gezien, waarin expliciet naar voren komt dat de verzenders van de mails bedreigingen hebben geuit aan het adres van ambtenaren. Het is namelijk een groot verschil of een bedreiging ervaren wordt of een bedreiging geuit wordt. Ook het gevoel van intimidatie is subjectief. De rechter bevestigt dat in feite.

De wethouder kan derhalve op grond van dit vonnis niet langer volhouden op grond van die stukken, welke zijn voorgelegd aan de rechter, dat deze verzenders van de mails daadwerkelijk ook bedreigingen hebben geuit. Hierbij is van belang dat de wethouder op een vraag van de rechter ter zitting heeft verklaard dat zij de ambtenaren expliciet gevraagd heeft de vermeende bedreigingen en intimidaties te onderbouwen.

Voor ons is derhalve dit vonnis toereikend om het politieke debat te voeren, ondanks de afwijzing!

Voorts geeft de rechter aan dat er geen sprake is van stukken die van meet af aan openbaar waren en waarop eerst in een later stadium geheimhouding is gelegd.  Daarmee staat voor ons vast dat de weg die wij gevolgd hebben, om naar de rechter te gaan, en onze punten aan de rechter voor te leggen, niet alleen de juiste weg is, maar ook aangeeft dat eigen gedachten over de staat van deze stukken en  de beslissing tot openbaarmaking daarvan op grond van eigen gedachten daarvan, niet aan ons is, maar aan de rechter.

Thera Wolf                          Leonard Heukels
Fractievoorzitter PvdA         Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal