Begroting van gemiste kansen


Hierbij onze integrale tekst ten aanzien van de begroting van 2018;

Opmerking vooraf:

Onze fractie is verheugd over het feit dat wij weer een nieuwe vaste Burgemeester hebben.

Ook zijn wij positief over de verbetering in de samenwerking het afgelopen jaar met de Coalitiepartijen.

Een ding t.a.v. het verleden en daarmee een stimulans voor de toekomst, moet ons wel van het hart. In de laatste commissie bestuur en middelen heeft een inwoner bij zijn inspreken uitvoerig geciteerd uit interne mailwisselingen binnen de coalitie en het College over problemen binnen het College en de coalitie ten aanzien van het dossier van die inwoner en het optreden van het College naar buiten in de zomer van 2014.

Uit al die mailberichten blijkt dat als toen de gehele fractie van D66 het standpunt van haar wethouder en haar eerder ingenomen standpunt over de toenmalige burgemeester daadwerkelijk had doorgezet, de gemeente niet in zulk zwaar weer zou zijn geraakt als nu het geval is geweest. Dan waren er mogelijk wel even zware problemen geweest maar niet zo ernstig als nu het geval is geweest. Wij gaan er van uit dat die coalitie partijen daar in het vervolg lering uit gaan trekken.

De informatie van deze inwoner zien wij ook als grote kans en stimulans voor onze nieuwe burgemeester om eindelijk schoon schip te maken, alle zaken uit die tijd te openbaren zodat wij dat hoofdstuk kunnen sluiten.

Over de Begroting

Vorig jaar heeft onze fractie voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis vóór de begroting gestemd.
Dit had een bijzondere reden. Wij wilden de Wethouder Financiën steun betuigen in zijn pogingen de Financiën, met name de enorme schuldpositie, op orde te brengen.

Komen wij dit jaar weer tot een positief oordeel?

De wethouder kenmerkt deze begroting als een technische begroting, beleidsarm ( wel 31 nieuwe voorstellen die tot een groot tekort leiden ).

Het wordt onze fractie erg moeilijk gemaakt een oordeel te vellen, daar er geen antwoorden en oplossingen komen op essentiële problemen, wij willen de begroting daarom kwalificeren als de begroting van de gemiste kansen, een solide basis voor de toekomst ontbreekt.

Waar doel ik op, beter gezegd wat ontbreekt in of bij deze begroting en is wel belangrijk om in samenhang te beoordelen? :

1 ) Een integraal voorstel hoe om te gaan met de investeringswensen voor de komende 5-10 jaar
in relatie tot de beschikbare financiële ruimte , noodzakelijk om te bepalen of een investeringsvolume van ongeveer 20 miljoen voor de periode 2018-2021 past bij een schulden plafond van max 40 miljoen.

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk.
– Een niet sluitende meerjarenbegroting,
– Een meerjarig fors negatief EMU saldo.

Hoewel Gemeentes hierop niet moet sturen , respectievelijk de Overheid geen sancties oplegt bij een negatief saldo, geeft dit wel een zorgelijk beeld, bij doorgaande investeringen geeft dit saldo een weergave van de kaspositie, negatief dus.

2) De uitwerkingen van het wegvallen van de Precariorechten na 2022.

Er ligt nu een startnotitie die geen enkel zicht biedt op een structurele oplossing voor de hierdoor te vervallen inkomsten ; het huidige College schuift dit door naar het volgende College

3) De reeds 2 jaar geldende toezegging om de Belastingverordeningen bij de Begroting te presenteren is wederom niet nagekomen

Het College stelt een nieuw College na maart 2018 niet voor de voeten te willen lopen, bij ontbreken van uitwerking van bovenstaande zaken kan je afvragen of het huidige college het nieuwe college niet in het moeras laat lopen.

Verleden jaar steunden wij nu juist het goede initiatief van het college om tot beleid te komen voor de komende jaren om de enorme schuld te doen verminderen. Waarom laat het college het dan voor het komende jaar zo lopen? Dat is op zich opmerkelijk omdat er tegelijkertijd vele beslissingen genomen worden die langdurige betekenis hebben voor beleid na de komende verkiezingen. Daarbij valt ook te denken aan de zeer – voor de toekomst – ingrijpende nota’s ruimtelijke ordening.

Opvallend is derhalve dat de wethouder financiën niet verder lijkt te denken en te plannen dan de verkiezingen in maart 2018 en de wethouder RO de gemeente voor jaren daarna vast legt. Wat een innerlijk tegenstrijdigheid!!

Overige opmerkingen / vragen

IT en haar hoge kosten.

Een terugkerend punt van grote zorg voor onze Fractie. Het wordt tijd de vraag te beantwoorden of het niet verstandiger is bepaalde zaken uit te besteden.

Wij vragen ons af of Bloemendaal wel goed bezig is met haar IT nu de Raad via de audit commissie het standpunt van de accountant heeft gehoord, namelijk dat in de meeste vergelijkbare kleinere gemeentes geen eigen server park staat.

De Wethouder heeft bij de begrotingsbehandeling in de Commissie een notitie over de stand van zaken toegezegd.

Salariskosten

De nieuwe voorstellen ad 883.000 behelzen voornamelijk salariskosten , wij hebben ons afgevraagd waarom dat niet opgevangen kan worden in de bestaande bezetting . Volgens de Wethouder is de rek eruit en dient de Vitaliteit op peil gehouden te worden. Wij vragen bij deze aan het College om elke post nog een keer zorgvuldig te willen beoordelen of de noodzaak tot…. wel aanwezig is.

Structurele weerstandscapaciteit

LB is het niet eens met het gemak waarmee uitgegaan wordt van de mogelijkheid om eventueel een OZB tarief 5 % boven de Macronorm in te voeren en vindt dit een verkeerde voorstelling van zaken.

Sociaal Domein

Wij begrijpen dat niet alle uitgaven op voorhand beïnvloedbaar zijn, maar dat sluit niet uit dat wij graag van het College vernemen wat zij doen aan de grip op deze uitgaven, met name de doeltreffendheid en een slag dieper de doelmatigheid. De wethouder heeft bij de begrotingsbehandeling in de Commissie een nota terzake toegezegd.

Bloemendaal gemeentehuis

Bloemendaal gemeentehuis

Wij hebben vorig jaar een oproep gedaan om vaart te zetten achter concrete plannen.
Wat is hier van terecht gekomen ?, veel meer dan praatgroepen met omwonenden , die helaas merendeels tegen zijn , hebben wij nog niet gehoord

Wij zijn benieuwd naar de reactie van het College over onze zorgen.