Grote zorgen bij bewoners in de omgeving van Chapeau.


Bloemendaal

Bloemendaal

Geacht College

Gisteravond zijn wij, de heer Barendregt en ondergetekende,  aanwezig geweest bij de behandeling van de bezwaarschriften door de commissie van beroep en bezwaar tegen uw besluit om vergunning te verlenen voor de bouw van een aantal appartementen aan de Hartenlustlaan te Bloemendaal.

Buiten het feit dat de communicatie  vanuit de gemeente naar de bewoners zeer te wensen heeft overgelaten, daar komen wij nog op terug,  heeft de vertegenwoordiger van het college ter zitting aangegeven dat er in het bestemmingsplan een grote fout is geslopen ten nadele van de omwonenden. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan, zo gaf zij aan, is ten onrechte voor het bouwvlak ook een bijgebouw mee getekend als zijnde een onderdeel van het hoofdgebouw en daarmee is ten onrechte het bouwvlak enorm vergroot en de gevolgen voor de omwonenden evenredig ten nadele toegenomen.

 

Uit vragen is ons gebleken dat die fout ontdekt is toen de aanvraag is ingediend.

 

Naar aanleiding daarvan heb ik het bestemmingsplan gezien en gelezen en stel ik u bij deze een aantal vragen.

 

Ten eerste: waarom hebt u niet onmiddellijk uw bevoegdheid gebruikt om nadere eisen te stellen aan die vergunningen, welke mogelijkheid het bestemmingsplan u biedt, en wel in het bijzonder wegens de aantasting van de gebruiksmogelijkheden, het woon en leefklimaat van de aangrenzende gronden en percelen.

 

Met die bevoegdheid had u namelijk meteen heel veel ellende voor deze bewoners kunnen voorkomen. Gezien het feit dat deze procedure thans nog bij dat advies commissie ligt en er de mogelijkheid nog is om in het kader van de volledige herziening en volledige heroverweging van de vergunning anders te beslissen, verzoek ik u mij met de grootst mogelijke spoed antwoord te geven op deze vraag, zodat wij ons kunnen gaan beraden over de te nemen stappen teneinde deze voor de bewoners  grote gevolgen van deze ernstige fout ( zoals ook gisteren erkend door de gemeente)  zoveel als mogelijk weg te nemen.

 

Een tweede aspect is dat in het bestemmingsplan nadrukkelijk is bepaald dat de aanvrager voorafgaand aan een vergunning een plan moet hebben ingediend, dat beoordeeld moet worden ten aanzien van de archeologie. Het gebied valt onder archeologie nummer 2. En uit de bestemmingsplan maak ik op dat  dat de regels daaromtrent streng zijn.  Gisteren werd daar op vragen van de commissie als antwoord door de gemeente opgegeven dat zij  uit pragmatische overwegingen afgeweken hebben van de verplichtingen uit het bestemmingsplan.

 

Als eerste vraag is dan ook of dat afwijken met instemming van het college is geweest en zo ja wanneer dat besluit is genomen. Kunt u mij een kopie van dat besluit toesturen?

 

Gaarne verneem ik tevens waarom u in dit specifieke geval afwijkt van het bestemmingsplan zonder dat er overleg over is geweest met de commissie grondgebied, daar waar het bestemmingsplan toch evident duidelijk aangeeft dat er niet van afgeweken mag en moet worden.

 

In dit bestemmingsplan heb ik namelijk niet kunnen vinden dat u hiervoor de bevoegdheid heeft om hiervan af te wijken.  Hoe pragmatische de oplossing ook mag en kan zijn, het bestemmingsplan is bindend voor een ieder en ook voor de gemeente behoudens uitzonderingen aangegeven in het bestemmingsplan. En ten aanzien van dit punt heb ik ze niet aangetroffen..

 

Gaarne verneem ik hier over op korte termijn van u.

 

Met vriendelijke groet

 

Leonard Heukels

 

Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal