Inspreektekst LB bij de Provinciale Staten


Voorzitter, mijn naam is Leonard Heukels en ik spreek in namens de fractie Liberaal Bloemendaal. Als raadslid en dus als volksvertegenwoordiger wil ik hier het belang van onze inwoners in de dorpskernen Bennebroek en Vogelenzang onder uw aandacht brengen, omdat naar onze mening de wethouder uit Bloemendaal slechts spreekt namens het college en dus namens drie wethouders, niet namens de Raad en niet namens die inwoners. Als hij dat wel gedaan zou hebben, zou hij daadwerkelijk op de bres zijn gaan staan in het belang van de gemeente en haar inwoners, te weten : de leefbaarheid van onze dorpskernen, de relatieve rust, de natuur en het welbevinden van de mensen die daar wonen en vooral en op dat laatste wil ik hier in deze te beperkte tijd de nadruk leggen: de betrokkenheid van onze inwoners bij de besluitvorming en de hele procedure.

Er zijn twee zaken die als inspiratiebron gelden voor onze inbreng. Allereerst werd ik geïnspireerd door “ De Rechter” zoals deze op de laatste pagina van het HD publiceert, zo ook vanochtend: De ene rechter tegen de andere: Den Haag wil de spelregels voor een referendum veranderen, zodat de politiek voortaan minder last heeft van de mondige burger. Zo groeien Nederland en Oekraïne toch nog naar elkaar toe.

En voorts als inspiratiebron de negatieve houding van twee van de grootste coalitiepartijen in onze gemeente, de VVD en D66, die weigerden hun democratische plicht uit te oefenen door afwezig te blijven in een extra Raadsvergadering bij de bespreking van de inspraak alhier van het college, daarom verander ik deze tekst van De Rechter in het HD als volgt: en zo groeien een deel van de Raad, het College van Bloemendaal en de Oekraïne toch nog naar elkaar toe. Waarom zijn deze inspiratiebronnen van belang voor deze inspraak.

Ik begon er al mee, de belangen van de bewoners van de inwoners van Bennebroek en Vogelenzang zijn in het geding en dan gaat die behartiging altijd voor.

Deze belangen worden namelijk onvoldoende meegewogen. Tekenend vind ik in dit verband dat er geen mensen van de dorpsraden van Bennebroek en Vogelenzang in de adviesgroep zijn vertegenwoordigd, ze zijn niet eens uitgenodigd, terwijl er wel een representant van de dorpsraad Zwaanshoek in zit. Het heeft er alles weg van dat de spelregels in en van deze procedure zodanig zijn aangepast dat de mondige burgers, o.a vertegenwoordigd door en in deze twee dorpsraden, het liefst buiten spel gezet worden en buiten spel gehouden blijven. Naar onze mening kan en mag dat niet geschieden. De Rechter in het HD zat er dus niet ver naast.

Dan ontstaat er ook een ontwikkeling naar een tunnelvisie, waarin de een de ander bevestigd dat wat hij al vond en vervolgens constateert een ieder dat het zo is en dus is het zo. De teksten van alle stukken spreken namelijk al boekdelen. Overal staat er dat er een probleem is, en dan is er een probleem. En als er een probleem is, zijn er altijd mensen die vinden dat dat opgelost moet worden en dus komt er een voorstel tot een vermeende oplossing. Maar als er nu geen probleem in dat gebied was en als er nu geen echte oplossing is? Dan is dat ook geen tunnelvisie maar een vrije blik op de problematiek, de procedure en de belangen van bewoners .En zo kan ik wel doorgaan in het beschrijven van het ontstaan van een tunnelvisie. Ik realiseer mij dat er helaas ook partijpolitieke en coalitie aspecten een rol kunnen spelen.

Maar waar is het belang van de burger gebleven in deze woordspelletjes en bewuste of onbewuste beïnvloeding door bepaald woordgebruik of door herhaling van zetten of partijpolitiek ?

Als relatieve buitenstaander, de stukken lezend, de gedeputeerde horend, kan ik niet anders concluderen dan dat woorden van de wethouder van Bloemendaal, zoals verwoord in het HD van afgelopen zaterdag, de waarheid lijken te zijn. Hij gaf daar aan, ik citeer: “ Gedeputeerde Post bijvoorbeeld heeft zich helemaal ingegraven en lijkt niet te willen luisteren naar andersdenkenden.”. Ik hoop dat die vrees op zo kort mogelijke termijn in ieder geval door uw toedoen teniet wordt gemaakt.

Ik wil u daarom vragen om de menselijke maat terug te brengen in dit proces en serieus rekening te houden met de vele protesten van onze inwoners. Zij willen betrokken worden en tja we moeten ook eerlijk zijn, het project Duinpolderweg zo snel mogelijk beëindigen.

Als nut en noodzaak nu ook nog steeds niet zijn vastgesteld, na zoveel jaren en na zoveel besteding van gelden van onze burgers aan deze onderzoeken, dan kan er maar beter snel een punt achter gezet worden.

Ik ben mij ervan bewust dat er zeker inwoners zijn in Zwaanshoek die klagen over doorgaand verkeer en dus een oplossing daarvoor willen, maar dan moet er een andere oplossing gevonden worden voor deze problemen. Het kan dus ook niet zo zijn, in onze visie, dat de oplossing van de problemen van de een, het leven van een ander doen verergeren.

Het is de taak van de provinciale Staten en de gemeente Raden, om dat zien te voorkomen.

Tot slot dit punt. Waarom moeten de verslagen van de stuurgroep vergaderingen geheim blijven? Kunnen zij het daglicht niet verdragen?

Dank voor uw aandacht.

Leonard Heukels

Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal