Naar aanleiding van de concept motie aan de Raad over opvang van vluchtelingen


Beste mede fractie voorzitters

Naar aanleiding van de concept motie aan de Raad over opvang van vluchtelingen (waarin wij deze problematiek ook naar Raad en bevolking wilden trekken), de berichten in de media en de begrijpelijke reacties van velen (binnen en buiten Bloemendaal) in de afgelopen dagen op de problematiek van de grote instroom van vluchtelingen, het vaststaande feit dat de vluchtelingen zijn toegelaten tot Nederland en derhalve opgevangen moeten worden, heeft de fractie van LB vanmiddag een extra fractie vergadering gehad. Wij weten inmiddels dat het College al een week bezig is met het hebben van diverse contacten en gesprekken, over hoe als lokale overheid om te gaan met deze problemen en daarover te beslissen, blijkbaar voorshands zonder daarbij de bewoners en de Raad voorafgaand aan enige beslissing te raadplegen, dan wel te hebben geraadpleegd.

Wij weten niet met welke partijen het College overleg pleegt of heeft gepleegd.

Wij weten ook dat het College op een gegeven moment een plek voor opvang aangewezen kan krijgen en dat dan zonder voorafgaande betrokkenheid of inspraak van de bewoners.

Wij weten ook van de ervaringen van de opvang van vluchtelingen destijds op het PZ terrein.

Wij weten ook dat het College nog voor de Raadsvergadering aanstaande donderdag hierover een beslissing zou kunnen nemen, zonder voorafgaand aan enig overleg met de bewoners.

Wij zijn van mening dat het College allereerst – voorafgaand aan enige beslissing over opvang – de bewoners moet consulteren en overleg met hen moet hebben!

Wij zijn van mening dat deze aspecten op zo’n kort mogelijke termijn, dus niet op de aanstaande Raad wachtend gezien de urgentie, in een openbare extra Raad besproken moeten worden met het College.

Het is om deze reden dat wij besloten hebben om met spoed een extra openbare Raadsvergadering te vragen, liefst morgen avond, zodat het College kan aangeven wat er tot nu toe is geschied, met wie zij overleg heeft of heeft gehad, wat de “ resultaten “ daarvan zijn en voorts het College kan aangeven hoe en wanneer zij de bewoners voorafgaand aan enige onomkeerbare beslissing daarbij betrekt dan wel wil gaan betrekken en wij zo nodig een motie kunnen indienen om het College te verzoeken dan wel te dwingen eerst dat overleg te hebben met de bewoners alvorens enige onomkeerbare beslissing te nemen! Gaarne verneem ik met spoed wie, welke partij of welk raadslid, ons daarbij, met het verzoeken van een extra Raad morgen, wil steunen en die aanvraag dus mede ondersteunt.

Groet Leonard Heukels Fractie voorzitter Liberaal Bloemendaal