Raadsvergadering dd 02 november 2017


Betr: Agendapunt nr 17 “Moties vreemd aan de orde van de dag”

Motie HvB, PvdA, CDA – opleggen bouwstop  Bijduinhof

Op de thans voorliggende motie wil de fractie van Liberaal Bloemendaal
(met uitzondering van haar fractievoorzitter) als volgt reageren.

In de laatste vergadering van de commissie Grond is er maar liefst 2 uur en 49 minuten gedebatteerd over dit onderwerp.

Wij hebben de beraadslagingen gevolgd en zijn tot de conclusie gekomen dat er vele vragen zijn gesteld, die grotendeels zijn beantwoord, maar de essentie bepaald niet geraakt hebben.

Wat ons in het debat is opgevallen dat er uitsluitend over Bijduinhof werd gesproken terwijl in feite een groot deel van de problematiek wordt veroorzaakt door het plan Vijverpark. En nauwelijks over het feit dat de belangrijkste besluiten al lang definitief zijn en daar niet meer aan getornd kan worden, zelfs niet door HvB!

Tevens is ons opgevallen dat er in feite slechts vier echte bezwaarmakers ( en een paar volgers) zijn en achttien , laat ik maar zeggen, voorstanders , dus degenen die belang hebben dat hun woning op eigen terrein zo snel als mogelijk wordt afgebouwd.

Van de vier echte tegenstanders kan worden vermeld dat er een op een eerder moment met de projectontwikkelaar tot een civielrechtelijk vergelijk is gekomen in een beroepsprocedure bij de rechtbank terzake de bouwvergunning die daarna pas definitief was. Eerder heeft hij bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan, maar liet de punten waarover nu ook door hem geklaagd wordt, liggen!  Hij had dus de mogelijkheid het bestemmingsplan en deze vergunning aan te laten passen maar liet dat liggen en klaagt nu, nu alles definitief is,  steen en been met in zijn gevolg een deel van de Raad.

 Voorts  moet wel gesteld worden dat de gemeente nooit de woning in Vijverpark direct
naast ( ten noorden van ) Bijduinhof had mogen toestaan. Een misser van de gemeente van de eerste orde!    

 Ik heb geen van mijn collega raadsleden horen zeggen dat dit gehele  plan ( Vijverpark en Bijduinhof) bij het begin al verkeerd is gegaan : Niemand, nou ja niemand op EEN partij na dan, die heeft bij de behandeling van het bestemmingsplan Vijverpark destijds

Bloemendaal gemeentehuis

Bloemendaal gemeentehuis

daarom ook tegen dit plan gestemd. Geheel in lijn met de bezwaarmaker aan de Bloemendaalseweg!

Wij hebben dit wel gedaan omdat wij zagen aankomen dat, wegens het ontbreken van een afdoende oplossing voor ondergronds parkeren en hoogte verschillen, er grote problemen zouden ontstaan.

. . . .2

Was er namelijk wel gekozen voor ondergronds parkeren en ophoging van een deel van Vijverpark naar de hoogte van de Bloemendaalseweg, dan had de huidige problematiek zich niet op deze ernstige manier voorgedaan : een ondergrondse parkeer garage had het deel van het Vijverpark gelegen langs/achter de Bloemendaalseweg namelijk op vrijwel hetzelfde niveau gebracht als het huidige  Bijduinhof. Voor dit tekortschieten is  de vorige coalitie en haar college verantwoordelijk!

Los van dit feit is er dan nog de gemiste kans de parkeerproblematiek op te lossen. Een beetje geschiedenis kan geen kwaad!

Nu aangaande de voorliggende motie : dit lijkt in principe voor de bezwaarmakers – en dus niet voor de 18 kopers ( deels al inwoners van deze gemeente) – een – op het eerste gezicht – politiek sympathiek gebaar, echter iedereen heeft kunnen vaststellen dat het College in feite is gedwongen door de rechter ( rechtbank Haarlem en Raad van State)  om haar laatste besluit, in afwachting van het ook door haar ingestelde hoger beroep,  te nemen waarbij zij  zelf aangeeft hiermee niet “blij” te zijn maar niet anders te kunnen. Als volksvertegenwoordiger dient een raadslid ook de belangen van haar inwoners,

Er zijn nu drie mogelijkheden met betrekking tot de motie :

– motie  wordt niet aangenomen

– motie wordt aangenomen maar College voert deze niet uit (zoals de wethouder feitelijk al  

 heeft laten doorschemeren)

– motie wordt aangenomen en wethouder voert deze uit met als gevolg dat de aannemer (IBB)

 al of niet te samen  met de achttien “voorstanders”  onmiddellijk een voorziening bij de

  rechter vragen de opgelegde bouwstop op te heffen.

   Vertraging die op deze wijze ontstaat zou misschien een week kunnen zijn.

Bovenstaande in gedachten hebbende bereiken indieners er dus helemaal niet mee, anders dan mogelijk voor de bühne politiek gewin.

Tenslotte  wil ik u attent maken op de recente uitspraak in Nederland juristenblad zijnde : “Rechtspraak blijft een van de pijlers, zo niet de belangrijkste pijler van onze democratie”

 

In het licht van die uitspraak past het de/een Raad niet om op de stoel van de rechter te gaan zitten.

Het moge duidelijk zijn dat wij de voorliggende motie niet zullen steunen. 

Voor de duidelijkheid : onze fractievoorzitter neemt geen deel aan een stemming.