Toespraak begroting 2014


Meneer de Voorzitter, college en raadsleden.

Twee jaar geleden vroegen wij ons af: Hoe sterk is een democratie?

Ik zou zo volledig de algemene beschouwing van LB in dat jaar in kunnen herhalen, los van het feit dat niemand in deze Raad zich dat realiseert.

Ik citeer : “ Democratie is juist sterk door kritisch te zijn en te blijven. Als de Raad daar al niet meer aan voldoet, wie nog wel?”. Citaat: “Het antwoord is simpel: de bewoners. Voor sommige zijn bewoners alleen belangrijk in verkiezingsperioden, voor ons altijd !”.

Toen sprak ik: “De meerderheid in deze Raad luistert gedwee en apathisch naar de grote leider in de Raad en houdt z’n mond en wee degene die anders denkt of doet. De meerderheid van de Raad is bang om uit zijn huid te kruipen, om daadwerkelijk anders te denken, anders te doen, met het risico uit de coalitie gezet te worden, of is daadwerkelijk geestelijk te arm.

Dan is het dus slecht gesteld met de kwaliteit van de democratie in deze Raad, waar de bewoners u nu juist gekozen heeft om die democratie uit te voeren. U verzaakt helaas. Dan is het woord weer aan de bewoners en hopelijk eerder dan met de verkiezingen en de prachtige beloften die dan weer op papier gedaan worden door de grote partijen. “.

Einde citaat. Dat zijn deels onze woorden van 1 jaar en deels van 2 jaar geleden!
Er is niets verbeterd, het is alleen maar erger geworden.

Elke goede luisteraar heeft gehoord dat wij avant la lettre allang dit jaar een aantal zwarte pieten hebben uitgedeeld.  Dat waren niet zomaar, gewone pieten, maar voor de goede verstaander rode of gele. Ondanks deze veelzeggende kleuring bleef iedereen gewoon zitten en om met de voorzitter te spreken: ik kan me daar niet in vinden.

Hoe ver moet het gaan in deze, zoals iemand het tegen mij zei, bananenrepubliek om iets te veranderen in dit bestuur. En ik ben het met hem eens, hij zit er niet echt ver naast.

Een voorzitter die in de Raad geen democratische orde kan houden, die niet goed kan besturen als er druk op hem wordt gezet en die bovendien wel erg sterk de indruk wekt een marionet van de VVD fractie te zijn, bijvoorbeeld als er daar in die fractie iemand piept, dat dit toch niet kan.

En wat gebeurt er dan: de voorzitter volgt dat piepje zonder zich te bekommeren om de inhoud. Na de laatste Raad heb ik geschreven: deze voorzitter is ook te betitelen als een manipulator van de democratie, gezien de tijdsspanne die hij de oppositie gunde bij een belangrijk stuk. Het is dus zeer slecht gesteld hier. Er moet gauw op vele fronten schoon schip gemaakt worden.

Wat te denken van een fractie die een wethouder van een coalitiegenoot in een overal verspreide flyer, niet alleen ernstig bekritiseerd maar ook – overigens ten onrechte – schoffeert.

En wat doet de eigen partij van die wethouder na deze publieke schandpaal actie: helmaal niets. Dat is de slapheid van deze fractie en de angst tegen de grootste fractie en met name haar herder, die hier heerst over de coalitie. Die fractie is als de dood om de wethouders stoel te verliezen, dan maar publieke beledigingen slikken en in de Raad scoren met led lampjes en gebreide energie zuinige tafel kleedjes en CO2 neutrale gordijnen, in plaats van karakter te tonen en voor je principes uit te komen.

Dat is ook typisch ambtenaren gedrag, loyaal aan de wethouder en het gezag en vooral geen eigen karakter en principes ten toon spreiden.

En als een ambtenaar dan toch een eigen karakter ( welke dan ook ) toont, gaat het meteen helemaal mis en is er niet alleen sprake van onrechtmatige vooringenomenheid maar komt er ook nog de ene na de andere blunder.

Toegegeven de eerste blunder kwam van de fractie voorzitter van de VVD. Als die, bij die fractie nog steeds niet begrepen blunder, niet had gemaakt, was een meer dan 200.000 euro kostend dossier al  lang afgerond. Dat daarna de voorzitter de ene blunder van zichzelf en van de ambtelijke staf maar niet kan voorkomen, maakt dat het bestuurlijke niveau er niet echt beter op wordt.

De meerderheid in de Raad kijkt toe, doet niks en blokkeert daarmee de kracht van een democratie.

Naar onze mening had de wethouder financiën, de voorzitter, de hele fractie van de VVD en om een andere reden de hele fractie van D66 de rode kaart moeten krijgen en daar ook naar moeten handelen. Dit in het belang van de gemeente en haar bewoners.

Als daarbij ook nog eens de begroting 2014 betrokken wordt, is het alom treurnis. Dat een begroting sluitend wordt gemaakt, wordt hier als een groot succes beschouwd. Al jaren waarschuwen wij voor dit blindstaren. Een zichzelf respecterend college kijkt niet alleen naar het op dat moment sluitend maken van een begroting, maar toont een visie voor de langere termijn.

Uit deze begroting blijkt dat de visie van het College is, dat het College moet constateren dat straks de pot leeg is  ( nou ja er zat gelukkig nog € 177.000 voor de wethouders in).

Het structurele weerstandsvermogen is veel te laag. En de gemeente dreigt onder toezicht te komen. Maar tegelijkertijd strooit het college met heel veel geld voor de verbouwing van het gemeentehuis.

Zeer opmerkelijk was de opmerking van de aannemer bij het ondertekenen van het contract toen hij aangaf dat de voorgevel voor de verbouwing  spannend was. Hij gaf daarmee impliciet aan dat ons nog veel ellende te wachten staat. Maar die ellende ligt dan op het bord van een andere wethouder. Dat lijk komt deze pas tegen na de verkiezingen.

Een ander lijk dat dan zichtbaar wordt zijn de verordeningen van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, welke gebaseerd zijn op de begroting.

Een bewoner heeft tegen de vaststelling die verordeningen, gebaseerd op de begroting 2012, beroep aangetekend bij de rechtbank. De zitting was onlangs en was typerend voor het gebrek aan kwaliteit van deze gemeente. Het college schitterde door afwezigheid.

In die procedure heeft de gemeente al een aantal keren aangegeven dat de bij de begroting aangegeven- en later bij de Verordening- vastgestelde bedragen voor die heffingen niet juist waren. We hebben gevraagd in de commissie, waarom daar over niets terug te vinden is in deze begroting. De wethouder gaf aan dat hij geen commentaar gaf zolang die kwestie onder de rechter was. Ik kan u zeggen, ik was wel op de zitting aanwezig, dat aldaar de gemeente ook daadwerkelijk moest erkennen dat de bedragen in de begroting ( en dus ook de Verordening!) niet klopten. Toen vervolgens de rechtbank vroeg aan de vertegenwoordigers van de gemeente, die waren drie man sterk, hoe dat kwam, bleef de gemeente het antwoord schuldig. De rechtbank stelde ook de vraag of er onder de vertegenwoordigers van de gemeente iemand was die verstand van belastingen had. Ook daarop bleef de gemeente het antwoord schuldig.

Indien dan de begroting beoordeeld wordt ten aanzien van deze aspecten, de pagina’s 140 en 141, dan valt op dat de geraamde opbrengst van de rioolheffing stijgt ten opzichte van het voorgaande jaar met 6,5% . Tegelijkertijd geeft het college aan dat de rioolrechten de waarde ontwikkeling van het eigendom van de woningen volgt. Het valt namelijk ook op dat de gemeente zelf de tarieven nog niet heeft vastgesteld,  hetgeen betekent dat de verwachte opbrengst en de enorme stijging niet gebaseerd kunnen zijn op de tarieven. Echter de later blijkbaar vast te stellen tarieven, althans zo wordt voorgesteld in de begroting, moeten gebaseerd zijn op de begroting, althans volgens de wet.

Iets anders is dat ook de begrote kosten in de begroting moeten zijn opgenomen, zoals in het verleden altijd gebeurde. De Raad behoort in haar controlerende taak te kunnen vaststellen dat de begrote verhoging gebaseerd is op de begrote kosten. Dat is hier dus niet uitgevoerd en daarmee kan de Raad haar controlerende taak ten onrechte niet uitvoeren..

Als deze bewoner derhalve in het gelijk wordt gesteld, dan vervallen een aantal essentiële elementen niet alleen van de Verordeningen 2012 maar ook voor de Verordeningen 2013. Aangenomen moet worden dat ook bezwaar gemaakt gaat worden tegen de Verordeningen 2014 die gebaseerd moeten zijn op deze begroting. Dat lijk wordt dus aangetroffen door de nieuwe wethouder na de verkiezingen.

Bovenstaande geeft alleen maar aan dat het zeer droevig gesteld is met de kwaliteit van het bestuur, de bestuurlijke en controlerende kwaliteit van de meerderheid van de Raad. Dit is ook nog eens onderstreept door de beslissingen van de Raad van State ten aanzien van vastgestelde bestemmingsplannen, waar deze meerderheid in de Raad zo apetrots op was.

Gezien de begroting, de lijken in de kast, is er weinig hoop voor de bewoners van deze gemeente op een financieel gezondere toekomst. En dan spreken we nog niet eens over het Marine Hospitaal!!

Zij zullen meer moeten gaan bloeden, daar waar inkomen en vermogen daalt, door het gebrek aan kwaliteit. Ook hier geldt waarschijnlijk het regeringsmotto nivelleren in kwaliteit is beter dan stimuleren.

De lokale VVD behoudt haar arrogante insteek. We vrezen voor de bewoners dat dat in de toekomst zal doorgaan ondanks de te verwachten mooie beloftes en de oogstrelende flyers met glimlachende VVD ers die het zo verschrikkelijk goed hebben gedaan met als resultaat dat er straks geen geld meer is.

Het excuus ligt al klaar, zo blijkt uit de begroting, wij, de meerderheid in de Raad, kunnen daar niets aan doen, het is de schuld van de landelijke overheid. Dat wij geen visie en geen beleid hebben en geen bestuurlijke kwaliteit kan moeilijk ons, de VVD fractie en dus de coalitie, worden kwalijk genomen. Wij geven liever de zwarte piet aan onze VVD regering.

Wanneer gaan de bewoners eindelijk eens niet meer op de prachtige beloftes van de VVD stemmen maar op hetgeen die partije in de coalitie voor die tijd voor de bewoners heeft betekent?

Niet alleen de begroting en het gebrek aan visie,  maar ook de toekomstige samenstelling van de Raad in meerderheid, de te verwachten lijken in de kast en de toekomst van deze gemeente baren ons grote zorgen .

Wij kunnen derhalve ten aanzien van zo’n begroting geen verantwoordelijkheid nemen. Wij zullen dus tegen die begroting stemmen.

De fractie van Liberaal Bloemendaal.