Vragen commissie B&M inzake Statushouders


Aanvullende vragen gesteld door Liberaal Bloemendaal:

” Geacht College,

Bij het naluisteren van de “internet band” van de afgelopen Commissie Bestuur & Middelen  is ons gebleken dat het college een aantal essentiële vragen niet heeft beantwoord, zoals bijvoorbeeld ook de vragen van Groen Links. Aangezien wij het op prijs stellen dat ook daadwerkelijk alle vragen die gesteld zijn beantwoord worden door het college, verzoeken wij het college op korte termijn schriftelijk de gestelde vragen volledig te beantwoorden. We gaan er vanuit dat het college daarbij uitgaat van de gestelde vragen zoals die via internet zijn vastgelegd.

Daarnaast is ons gebleken dat er geen enkele vraag gesteld over een opvallende verandering in uw brief van 9 november 2015 aan de gemeenteraad ten aanzien van eerdere openbare mededelingen van het College.

U spreekt nu ineens over 160 personen maximaal in Dennenheuvel en 100 personen maximaal in GGZinGeest.  Tot voor kort gaf het College aan, in ieder geval  op de open avonden in Bennebroek en in Overveen dat er volgens het College in de hele gemeente maximaal 50-60 extra mensen te verwachten zijn in dit kader naast de taakstelling. Nu is bekend dat Heemstede ongeveer 33 personen in dit kader gaat huisvesten en dan is het aantal van 260 mensen volslagen uit de lucht komen vallen.

Wij willen graag weten, waar komt dit aantal vandaan, hoe hebt u dat berekend dat dat het maximale aantal kan zijn, waarom niet een aantal ongeveer gelijk aantal als Heemstede?  Waarom hebt u dat niet in uw brief toegelicht? Waarom die enorme verandering?   Heeft u enig onderzoek gedaan of dit grootte aantal wel opgevangen kan worden? Zo ja welk onderzoek is dat en kunt u ons dat toezenden? Zo neen waarom niet?

Uitgaande van dat maximum van 160 in Dennenheuvel, vragen wij ons echt af hoe u dat denkt te doen. Het is bekend dat daar een beperkt aantal  – te – kleine kamertjes zijn. De huidige anti kraakbewoners hebben zelfs twee of meer kamers nodig om überhaupt hun beperkte spullen kwijt te kunnen.  Dat betekent dat die kamers, veel minder dan 100, nog niet eens  geschikt zijn voor 100 bewoners.

Er zal dus verbouwd moeten gaan worden. U ontvangt € 1000 van de overheid per statushouder. Wie gaat die verbouwing dan betalen om dat gebouw geschikt te maken voor gezinnen of voor alleen staande mannen uitgaande van die veel te kleine kamers?  Of bent u van mening dat de huidige kamers groot genoeg zijn om per kamer een persoon onder de huidige normen te kunnen huisvesten en dat er geen sprake is  van een reden of noodzaak tot verbouwing?  Als u daarvan uitgaat en u telt het aantal beschikbare kamertjes, hoe komt u dan aan een getal van 160? Had u niet veel beter eerst het aantal kamertjes kunnen tellen en dan aan te geven hoeveel er maximaal – met in achtneming van de normen – in zouden kunnen?

Uit de regelgeving blijkt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de volledige inrichting van de woonruimte en dat deze moet voldoen aan de normen. Het COA betaald als een soort tegemoetkoming in de kosten voor huur, onderhoud ,inrichting et cetera een bedrag van € 100 per persoon per week.  Acht u dat bedrag voldoende om maximaal 160 man in Dennenheuvel te kunnen onderbrengen.  Zo-ja dan zien wij graag op korte termijn een berekening daarvan met onderbouwing tegemoet zo neen, waarom noemt u dan dat getal?

Acht u het reëel,  mede gezien de van toepassing zijnde afspraken in het kader van het GZZA, om statushouders in kamertjes in Dennenheuvel te huisvesten die naar de huidige normen te klein zijn? Hierbij verwijs ik bijvoorbeeld naar de norm  voor de grootte van zo’n unit voor mensen om te kunnen wonen, die Sint Jacob toepast en als reden aanvoert voor noodzakelijke verbouw.

Gezien de ontwikkelingen verwachten wij van het College op korte termijn een onderbouwde reactie op bovengenoemde vragen alsmede op de vragen gesteld in de commissie die nog onbeantwoord zijn gebleven.

Met vriendelijke groet

Leonard Heukels

Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal”