Vragen MBT bestemmingsplan Overveen 2013


Geachte griffie

 

Na onderzoek in zowel het bestemmingsplan Overveen 2013 als de verleende vergunning zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit punt ( de verleende vergunning en de bezwaarprocedure)  op de agenda van de commissie moet komen.  We hadden al aangekondigd hierover vragen te stellen.

 

De reden om dit punt in de commissie te bespreken is gelegen in het feit dat het college beter eerder ten halve kan keren dan ten hele gaat dwalen met alle risico’s en schades van dien.  Zij moet tenslotte in de bezwaarfase een volledige heroverweging maken  en zij zou reeds nu, naar aanleiding van de bespreking in de commissie, aan de aanvrager kunnen gaan aangeven dat op grond van de bezwaren en het standpunt van de commissie, zij de aanvrager adviseert om voorlopig met de verdere bouw te stoppen omdat naar alle waarschijnlijkheid het college de vergunning opnieuw moet gaan behandelen wegens gebreken zoals door de bezwaarmakers en hieronder nader toegelicht, naar voren zijn gebracht.

 

We hebben namelijk geconstateerd dat in het bestemmingsplan ( art21.4 lid 21.2.1) , zoals de bezwaarmakers ook bij pleidooi in de bezwaarprocedure aangaven, 7 bepalingen zijn opgenomen waaraan het verzoek door het College getoetst moet worden.  Uit de vergunning blijkt dat het college in de vergunning er slechts 5 bespreekt en wel de eerste 5.

 

Wij willen daarom graag met het college bespreken,  waarom zij wel aan de eerste 5 bepalingen heeft getoetst en daarnaast deze twee andere bepalingen niet heeft opgenomen in de vergunning, waarom zij geen ter zake deskundige onderzoek heeft laten doen zoals bedoeld in voorwaarde 7 en waarom zij geen oordeel heeft gegeven of het plan vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit ook passend wordt geacht zoals bedoeld in voorwaarde 6.

 

Wij gaan er vanuit, omdat het niet in de vergunning is opgenomen dat er geen deskundige, zoals bedoeld in voorwaarde 7 onderzoek heeft gedaan en het college ook geen oordeel heeft gegeven zoals bedoeld in voorwaarde 6.

 

Op deze punten wil ook graag de mening horen van de andere commissieleden en er gaat het met name bij ons om het feit dat naar ons idee er een groot risico is dat op enig moment het besluit wordt vernietigd omdat niet voldaan is aan deze twee voorwaarden en er aldus grote schade kan gaan ontstaan, ondanks dat dat voor zijn risico komt, voor de aanvrager. Wij achten het alsdan van belang dat het college tijdig, en dat kan al na de commissievergadering, de aanvrager van dit punt op de hoogte brengt.

 

Een vergelijkbare situatie heeft zich ook voorgedaan bij de Hendrik van der Graaflaan problematiek.

 

Mag ik daarom de griffie verzoeken dit punt op de agenda te doen plaatsen,  alsmede de leden van de commissie een kopie van artikel 21 van het bestemmingsplan Overveen 2013 alsmede een kopie van de vergunning en de pleitnota tijdig  ter beschikking te stellen,  Zodat bespreking op grond van stukken kan plaatsvinden.

 

Met vriendelijke groet

 

Leonard Heukels

Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal..