Wie neemt deze taak van mij over? Helaas heb ik mijn werkzaamheden als fractieondersteuner moeten stoppen. Dit vanwege fysieke beperkingen, waardoor notuleren van vergaderingen te zwaar is geworden. Hierdoor wordt de achterban  minder op de hoogte gehouden van de zaken die er spelen en besproken worden in de fractie. Dus, […]

fractieondersteuning


Betr: Agendapunt nr 17 “Moties vreemd aan de orde van de dag” Motie HvB, PvdA, CDA – opleggen bouwstop  Bijduinhof Op de thans voorliggende motie wil de fractie van Liberaal Bloemendaal (met uitzondering van haar fractievoorzitter) als volgt reageren. In de laatste vergadering van de commissie Grond is er maar liefst […]

Raadsvergadering dd 02 november 2017Open brief Geachte wethouder, beste Richard Kruiswijk, Gisteren (9 Mei) heb ik de commissievergadering Grond via het internet gevolgd. Ik reageer ten aanzien van de discussie over het bouwen van sociale woningen of wederom het afkopen daarvan in Bloemendaal. Vooral de door jou gedane uitspraak, dat sociale woningbouw met name […]

Open Brief Lenie Stegmeijer-de Roos


Bennebroek
Geacht College Gisteravond zijn wij, de heer Barendregt en ondergetekende,  aanwezig geweest bij de behandeling van de bezwaarschriften door de commissie van beroep en bezwaar tegen uw besluit om vergunning te verlenen voor de bouw van een aantal appartementen aan de Hartenlustlaan te Bloemendaal. Buiten het feit dat de communicatie  […]

Grote zorgen bij bewoners in de omgeving van Chapeau.In de raadsvergadering van oktober hebben wij afscheid genomen van duo-raadslid Walter Dubach. Hij stopt met zijn werkzaamheden voor Liberaal Bloemendaal, om meer tijd te kunnen besteden aan zijn eigen bedrijf. Wij wensen hem daar veel succes mee en bedanken voor zijn inzet voor Liberaal Bloemendaal. In dezelfde raadsvergadering is […]

Nieuw duo-raadslid voor Liberaal Bloemendaal
Bloemendaal gemeentehuis
Voorzitter, mijn naam is Leonard Heukels en ik spreek in namens de fractie Liberaal Bloemendaal. Als raadslid en dus als volksvertegenwoordiger wil ik hier het belang van onze inwoners in de dorpskernen Bennebroek en Vogelenzang onder uw aandacht brengen, omdat naar onze mening de wethouder uit Bloemendaal slechts spreekt namens het […]

 Inspreektekst LB bij de Provinciale Staten


Geachte griffie   Na onderzoek in zowel het bestemmingsplan Overveen 2013 als de verleende vergunning zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit punt ( de verleende vergunning en de bezwaarprocedure)  op de agenda van de commissie moet komen.  We hadden al aangekondigd hierover vragen te stellen.   De reden […]

Vragen MBT bestemmingsplan Overveen 2013” Namens alle 22 bezwaarmakers uit de Lonbar Petrilaan e.o. dank ik u hartelijk voor het feit dat u onze “noodkreet” heeft opgepikt en vragen heeft gesteld aan het college van B&W. Het lijkt inderdaad verstandig dat het college van B&W zich nu reeds bezint over de vraag of de […]

Dank