Bennebroek en Vogelenzang


Inwoners op de eerste plaats

De gemeente is dienstbaar aan de inwoners. Het belang van inwoners komt voor Liberaal Bloemendaal op de eerste plaats. Daar heeft deze partij voor gestreden en het is zelfs een reden geweest om Liberaal Bloemendaal op te richten. Liberaal Bloemendaal vindt dat er beter naar de inwoners moet worden geluisterd. De inwoners moeten actief worden betrokken bij beleid als zij aangeven dat op prijs te stellen. Het is zorgwekkend wanneer burgers denken dat de overheid altijd aan het langste eind trekt omdat geld geen rol speelt of omdat ambtenaren de tijd hebben om een conflict juridisch uit te diepen.

Zorg voor kwetsbaren
Vanaf 1 januari 2015 staat de gemeente voor nieuwe zorgtaken. Begeleiding, vervoer en persoonlijke verzorging vallen dan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Welke voorzieningen zijn nodig om ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen mee te laten doen in de samenleving? Eigen kracht is belangrijk maar de gemeente mag de meest kwetsbare inwoners niet uit het oog verliezen.

Financiën
De gemeente moet voorzichtig zijn met het uitgeven van ons belastinggeld. Het standpunt van Liberaal Bloemendaal is dat er een 
uitgavenplafond is en dat de beschikbare middelen beter moeten worden ingezet. Een voorbeeld: stop de subsidie op commerciële instellingen en gebruik dat geld voor bijvoorbeeld een bibliotheek in Vogelenzang of een gymzaal in Bloemendaal. De OZB mag niet meer worden verhoogd. Projecten dienen eerlijk en juist begroot te worden. 
Liberaal Bloemendaal vindt dat het financieel beleid van een gemeente solide moet zijn.

Eerlijk en transparant bestuur
Liberaal Bloemendaal vindt dat in principe geheime vergaderingen niet meer mogen voorkomen. Vergaderingen van de gemeenteraad dienen openbaar te zijn. Dat bevordert de transparantie van bestuur. U mag weten wat er in uw gemeente speelt.

Verkeer
Bij aanpassingen van wegen is de mening van de inwoners doorslaggevend. Liberaal Bloemendaal is tegen de Duinpolderweg. Uit onderzoek blijkt dat het verkeer door de kernen Bennebroek en Vogelenzang toeneemt als deze weg zou worden aangelegd. Liberaal Bloemendaal zegt: stoppen met dit project. Ook de bijdrage aan het Regionaal Mobiliteitsfonds moet worden gestopt. Liberaal Bloemendaal is voor het pakket NOG Beter, NOG staat voor Noordelijke Ontsluiting Greenport. Verder vindt Liberaal Bloemendaal het belangrijk dat de verkeersveiligheid van fietsers en vooral richting scholen dient te worden verbeterd.

Het Groene Hart van Zuid-Kennemerland
Bloemendaal moet het groene hart van Zuid-Kennemerland blijven. Liberaal Bloemendaal is ook voor behoud van de Vogelenzangs strandvlakte.
Niet (vol-) bouwen, wel groen blijven.

Windmolenparken
Liberaal Bloemendaal is fel gekant tegen de komst van windmolenparken vlak voor de kust van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee.

Zelfstandigheid
Voor Liberaal Bloemendaal staat voorop dat ruimtelijke ordening en verkeer bij onze gemeente moet blijven. Samenwerking met andere gemeenten kan alleen plaatsvinden met een duidelijk mandaat van de gemeenraad. Democratie mag niet worden ingeperkt door overlegstructuren zonder democratisch mandaat, zoals dat wel is gebeurd bij het Breed Bestuurlijk Overleg dat in 2011 heeft besloten de Duinpolderweg aan te leggen, zonder dat inwoners daar ook maar iets over te zeggen hadden.

Sport en beweging
Uitgangspunt voor Liberaal Bloemendaal is het stimuleren van sport en beweging voor jong en oud. Liberaal Bloemendaal wil een beleid ontwikkelen samen met alle belanghebbenden.

www.liberaalbloemendaal.nl

Bloemendaal, 16 januari 2014