Programma verkiezingen 2022 – 2026


Liberaal Bloemendaal staat als autonome lokale partij voor de belangen van haar inwoners.

Liberaal Bloemendaal kenmerkt zich sinds haar oprichting in 1997 door heldere doelstellingen:

 • Het belang van de inwoners staat voorop;
 • Bloemendaal moet het groene hart voor Kennemerland blijven;
 • Het huidige voorzieningenniveau mag niet verder worden teruggebracht;
 • De afval en rioolheffing mag niet meer bedragen dan deze kost. De aanslagen voor de inwoners moeten dus omlaag, want de heffingen zijn altijd winstgevend geweest, waartegen onze partij zich al jaren verzet;
 • De gemeente moet efficiënter -en daardoor goedkoper- werken;
 • De afstand tussen het gemeentelijk beleid en de wensen van onze inwoners moet kleiner worden. Inwoners voelen zich niet gehoord;
 • Verhoging van de OZB en verkoop van het gemeentelijk onroerend goed mogen
  niet worden ingezet om falend beleid te verdoezelen, met alle gevolgen van dien op financieel gebied.

Verhouding tussen inwoners en de lokale democratie

Lokale democratie is meer dan de inwoners verkiezingsbeloftes te doen en hen alleen maar eens in de vier jaar een vakje rood te laten kleuren.

De gemeente is er om de inwoners ten dienste te zijn en niet andersom.

Inwoners hebben het recht om te weten wat er in hun gemeente gebeurt, wat er wordt besloten en wat er met hun geld wordt gedaan en om welke reden.

Inwoners moeten tijdig kunnen participeren en meer zeggenschap krijgen bij het maken van plannen, de eigen woonomgeving betreffende.

Verantwoord financieel beleid

De gemeente moet zich altijd realiseren dat het uitgeven van ontvangen belastinggeld andermans geld is.

Afgelopen jaren heeft de gemeente veel te veel uitgegeven; de daardoor ontstane financiële tekorten konden enigszins worden opgevangen door de eenmalige verkoop van de aandelen Eneco. Echter de realiteit is dat daarmee het ene gat met het andere wordt gedicht. Door het verlies van het jaarlijkse dividend is de inwoner de dupe, want die betaalt uiteindelijk dat gemis door bijvoorbeeld een verhoging van de OZB of een vermindering van noodzakelijke diensten.

Financieel mooi weer spelen is een terugkerend verschijnsel bij het college en de coalitiepartijen in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen.

Na de verkiezingen lopen de kosten weer verder uit de hand. De schuldenlast neemt dan weer met miljoenen toe. !

De gemeente dient zijn uitgaven daarom aan te passen aan realistische inkomsten in plaats van deze inkomsten kunstmatig op te voeren zoals nu het geval is.
Daarom is LB pertinent tegen lastenverhogingen.

Onze inwoners hebben recht om te weten waaraan hun geld wordt besteed. In dit beleid hoort geen geheimhouding bij financiële deals en uitgaven!

Eerlijk en transparant bestuur

De basis van onze -lokale- democratie moet zijn dat er een breed gedragen vertrouwen is in ons bestuur.

Daarom moet het handelen van het College van B&W getoetst kunnen worden aan geloofwaardigheid van bestuur, transparantie en eerlijk handelen in het belang van de inwoners.

Alle openbare vergaderingen moeten minimaal digitaal te volgen zijn. Het beleggen van niet-openbare vergaderingen moet tot het uiterste minimum beperkt worden.
Al te gemakkelijk niet-openbare vergaderingen organiseren en documenten geheim verklaren gaat ten koste van de democratische geloofwaardigheid en besluitvorming.

Liberaal Bloemendaal vindt de huidige cultuur van geheimhouding een zeer ongewenste ontwikkeling, die het vertrouwen in de gemeente schade toebrengt.

De inwoners hebben het recht om te weten wat er in de gemeente speelt.

De inwoners komen verder af te staan van het lokale bestuur. Om dit weer ten goede om te buigen, staat LB voor het volgende:

• Alle openbare besluiten moeten weer gepubliceerd worden in het Nieuwsblad van Bloemendaal;

• Een wekelijks spreekuur, in alle dorpskernen, van het gehele college van B&W moet de standaard zijn;

• Wethouders moeten, gezien de noodzakelijke binding met de inwoners, woonachtig zijn binnen de gemeente.

Ten aanzien van het intern functioneren van het bestuur, staat LB voor het volgende:

• Het juist betrachten van het dualisme. De gemeenteraad dient het college te controleren. De coalitiepartijen stellen zich maar zelden teweer tegen het college. Dit staat goede democratische besluitvorming en controle in de weg;

• Al te vaak wordt het niet zo strikt genomen met de goede en gewenste informatieplicht naar de gemeenteraad. Te gemakkelijk worden stukken zonder gegronde reden geheim verklaard dan wel niet afgegeven aan de Raad of de raadsleden en daardoor wordt hun wettelijke taak van controle ernstig belemmerd.

• Het openbare debat in de Raad is kwalitatief verschraald door het te star vasthouden aan spreektijden;

• Het vragenhalfuur moet buiten de spreektijdenregeling gaan vallen;

• De vrije bevoegdheid van het college, welke beslissingen het mag nemen, moet opnieuw worden bezien;

• Gemeenschappelijke regelingen in de regio kunnen alleen worden aangegaan als nut en noodzaak daarvan onomstotelijk zijn aangetoond. Uitgangspunt moet minimaal zijn dat er geen beslissingsbevoegdheid wordt overgedragen

aangaande de ruimtelijke ordening, waardoor de autonomie wordt aangetast.

• LB is van mening dat de huidige benoemingsprocedure van een burgemeester niet meer past in de huidige tijd.

• LB stelt vast dat het experiment van bestuurlijke vernieuwing niet is geslaagd: er is sprake van achteruitgang.

Ruimtelijke ordening

Er is een toenemende druk om meer woningen te bouwen vanuit een regionale verstedelijkingsstrategie.

LB staat voor een terughoudend beleid om nieuwbouwlocaties aan te wijzen binnen onze gemeente.

LB is tegen het bouwen van tijdelijke woningen. LB is voor het bouwen in de middenklasse.

LB is tegenstander om dichtbij transformatorstations woningbouw toe te staan wegens noodzakelijke uitbreidingen.

Nieuwe bebouwing in het Binnenduingebied en Landgoederenzone zal niet worden toegestaan.

Het landelijke karakter en de eigenheid van de vijf dorpskernen moet worden gekoesterd en dient intact te blijven.

Onze gemeente moet het groene hart van Kennemerland blijven.

LB heeft onder strikte voorwaarden geen probleem met splitsing ( zowel verticaal als horizontaal) van zeer grote huizen, mits deze splitsing niet prijsopdrijvend zou kunnen gaan werken, niet verrommelend werkt, het pand uiterlijk en ten aanzien van het ‘innerlijk’ het monumentale karakter niet wordt aangetast en er

vooral ook woonruimte komt voor de midden huur of middenkoop. Dit met het doel dat inwoners kunnen verhuizen van groot naar kleiner en van klein naar groter en daarmee de lokale druk op de woningmarkt vermindert.

Verkeer en openbaar vervoer

Bij elke aanpassing van wegen geldt de mening en het belang van de belanghebbenden als een belangrijk uitgangspunt.
De veiligheid van het woon- en werkverkeer alsmede de leefbaarheid staan voor LB centraal.

Onderzoek naar de bereikbaarheid van de kust moet oplossingsgericht zijn en primair vanuit een visie van goede en adequate openbaar vervoer-/ fietsverbindingen zonder overlast te bezorgen aan inwoners.
LB is een voorstander van regionale railverbindingen naar de kust naast de treinverbinding. Deze moeten aansluiten op het openbaar vervoer in Haarlem en de regio.

De kernen Vogelenzang en Bennebroek moeten een goede openbaarvervoer-verbinding krijgen naar het Spaarneziekenhuis en het treinstation van Hoofddorp.

Sociaal domein

De decentralisatie van rijkstaken op het gebied van het sociaal domein heeft een grote invloed op onze gemeente.

Noodgedwongen moet de jeugdzorg regionaal aanbesteed worden.

LB is daarbij zeer kritisch t.a.v. het inperken van de vrije artsenkeuze en selectie van grote zorgaanbieders.

Voorop staat dat de beste zorg moet worden ingezet en niet gekozen wordt voor de goedkoopste commerciële aanbieder van een compleet zorgpakket. En een ieder houdt zijn vrije keuze.

Maatwerk en korte wachttijden moeten worden nagestreefd.
Het huidige ouderenbeleid is erop gericht om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Er moeten meer vormen van begeleid wonen voor ouderen worden gecreëerd. Ook hierbij is maatwerk onontbeerlijk.

Doorstroming naar woonvormen die leeftijdsbestendig zijn heeft de voorkeur boven noodgedwongen te moeten blijven wonen in veel te grote huizen.

Sport en beweging

Uitgangspunt voor LB is het stimuleren van sport en beweging voor jong en oud.

De gemeente kent een aantal prominente sportclubs met een bloeiend bestaan. De gemeente draagt financieel nauwelijks iets bij aan de sport. Een jeugd- en 65+ subsidie moet worden gecontinueerd en waar mogelijk -zeker gezien de huidige Corona- problematiek en de daarbij behorende beperkingen – uitgebouwd worden.

Veel sportaccommodaties liggen binnen een gebied met een kwetsbaar karakter en worden omringd door omwonenden en organisaties met verschillende belangen. Er moet daarvoor een afgewogen beleid worden ontwikkeld met respect voor alle belanghebbenden.

Milieu en duurzaamheid

De komende raadsperiode zal zeker in het teken staan van grote veranderingen door de noodzaak van energiebesparing en andere vormen van gebruik van energie. Uitgangspunt blijft dat

uiteindelijk de inwoners voor de kosten opdraaien en de urgentie van sommige maatregelen in afweging ten opzichte van de kosten en besparingen nog aangetoond moeten worden.

Voorts moet de gemeente het planten van bomen ( goed tegen het CO2 gehalte) extra stimuleren en het betegelen van tuinen zo veel als mogelijk tegengaan.

De veranderingen in energiegebruik zijn een grote opgave voor onze verouderde infrastructuur. Enig realisme is van belang en gewenst. Er moet nu al strategisch worden nagedacht over de mogelijke uitbreiding van ons elektriciteitsnetwerk.

Betaalbare woningbouw en huisvesting voor inwoners, doelgroepen en statushouders.

De betaalbare huurwoningen binnen onze gemeente worden aangeboden door de woningcorporaties waarmee Bloemendaal periodiek bijgestelde prestatieafspraken heeft.

LB vindt het onacceptabel dat er een wachttijd van circa 10 jaar is voor een betaalbare huurwoning voor onze inwoners die daarvoor in aanmerking komen. Deze inwoners moeten met voorrang kunnen worden gehuisvest in minimaal 50% van alle vrijkomende huurwoningen, totdat de wachtlijsten zijn weggewerkt.

Elke gemeente in Nederland heeft een opgave om jaarlijks een aantal statushouders op te vangen. Deze mensen moeten niet geconcentreerd op een paar plekken worden gehuisvest, maar gelijkelijk worden verdeeld over onze gemeente.

Andere doelgroepen krijgen geen voorrang boven onze inwoners. LB is tegen tijdelijke woningbouw in de hele gemeente.

LB is tegen het feit dat woningcorporaties soms woningen commercieel mogen en kunnen verkopen, waardoor het aantal sociale woningen daalt. Voor het ontplooien van commerciële activiteiten zijn woningbouwcorporaties niet in het leven geroepen.

In de komende jaren worden veel nieuwbouwprojecten gestart waarbij betaalbare woningen worden toegevoegd aan de “sociale” woningvoorraad. De woningcorporaties zullen dan ook geen woningen meer mogen onttrekken aan die voorraad.

Woningen die boven het puntensysteem komen worden ingezet in de zgn. midden-huur.

Kunst en Cultuur

Binnen onze gemeente zijn veel vormen van kunst en cultuur te vinden, o.a. Openluchttheater Caprera, muziekoptredens in het gemeentehuis “Muzenforum”, het Creatief Centrum Bennebroek en een gerenommeerde muziekschool.

Daarnaast hebben wij twee historische verenigingen: Ons Bloemendaal en de Historische Vereniging Heemstede- Bennebroek, die ons historische erfgoed geweldig goed beschermen en beschrijven en kritisch kijken naar nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening t.a.v. onze monumenten en beeldkwaliteit in de gemeente.

Nader onderzocht zou kunnen worden of bijvoorbeeld de oude “Zandwaaier” in het Reinwaterpark dan wel andere leegstaande bijzondere gebouwen, zonder extra kosten, in aanmerking zouden kunnen komen voor kunstzinnige activiteiten.

Onderwijshuisvesting

Er is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld in 2018, dat doorloopt tot 2034. In de komende raadsperiode zijn de geplande

kosten (ruim € 11 miljoen) in principe voor de Hartenlust MAVO en de BSV.

LB wil dat alle plannen voor de onderwijshuisvesting getoetst worden op wens en noodzaak. Er moeten afspraken gemaakt worden over het aantal leerlingen per school en hoeveel leerlingen maximaal toegelaten worden.

Toerisme en recreatie

LB vindt dat de toenemende druk door toerisme en dagrecreatie ( mede door toedoen van Amsterdam ( MRA) en Zandvoort) niet ten koste mag gaan van woongenot en werkklimaat van de inwoners.

Uitgangspunt in de natuurparken moet zijn de beleving en de stilte en zo min mogelijk verstoring van de natuur.

LB vindt dat het “verpretparken” van het PWN-natuurgebied uit den boze is en dat de campings niet verder bebouwd of vergroot mogen worden.

De tendens om bij Bloemendaal aan Zee meer bebouwing toe te staan zal LB zeker niet steunen.

Elke beslissende inmenging van regionale overlegorganen t.a.v. toerisme en recreatie wijst LB principieel af, want LB wil eigen beslissingsbevoegdheid houden.

Groen en openbare ruimte

Bloemendaal is het groene hart van Kennemerland en dat moet zo blijven.

Voor elke omgekapte boom moet er minstens een goede vervanger in Bloemendaal worden geplant. LB stelt ook voor dat

in die situatie er ook een extra boom elders in de gemeente. Zo helpen wij de natuur en het milieu!

Monumentale bomen moeten zo lang als mogelijk worden onderhouden en geconserveerd tot einde biologische levensduur.

Particulier initiatief wordt gestimuleerd om openbare ruimte te verfraaien door middel van waardevolle beplanting.

Biodiversiteit vindt LB essentieel voor het voortbestaan van met name de bijen. Er moet worden gestreefd naar beplanting en begroeiing die vanouds thuis hoort in onze natuurlijke omgeving.

De openbare ruimte moet goed worden onderhouden en hagen mogen niet overhangen over de openbare weg.
Fiets- en voetpaden tussen de dorpskernen dienen zo nodig veiliger en breder te worden gemaakt. Veiligheid voor alle verkeersdeelnemers staat voorop.

Tot Slot

Bloemendaal is de parel en groene hart van onze regio, en dat moet zo blijven en worden gekoesterd.

In de komende raadsperiode wil Liberaal Bloemendaal daarom garant staan voor:

 • –  Een open en betrouwbare bestuurscultuur.
 • –  Een toegankelijke overheid die naar de inwoners ook echt wil luisteren.
 • –  Participatie van onze inwoners als het hun belangen betreft.
 • –  Behoud van het eigen karakter van onze woonkernen.
 • –  Noodzaak en nut als uitgangspunt voor uitvoering beleid.
 • –  Sobere en doelmatige gemeentelijke organisatie en

financiën.

 • –  Geen onnodige verhogingen van de lasten van inwoners.
 • –  Veilig wonen en werken in onze gemeente.
 • –  Wachtlijsten wegwerken voor onze woningzoekenden.
 • –  Geen ondemocratische ( MRA etc) beïnvloeding
 • –  Het groene hart blijven van Kennemerland
 • –  Een zelfstandig en autonoom Bloemendaal