Enkele notities van de fractie van LB terzake het besluit voor een nieuw college


Enkele notities van de fractie van LB terzake het besluit voor een nieuw college, met citaten uit het opiniestuk van de heer T. Schermerhorn:

1. De enige dissonant in dit enthousiaste nieuwe gezelschap is vooralsnog wat LB betreft, de heer Heijink. Hij had in ieder geval niet moeten terugkeren in het nieuwe college, omdat mede hij uit zijn eerste periode als wethouder van financiën en als verantwoordelijke voor het werk van zijn voorganger gedurende zes jaar als wethouder van Financiën en diens voorgangers, een toekomstige schuld achter laat, waarvoor niet is gespaard, die oploopt tot 94 miljoen Euro in 2035 zonder en tot 76 miljoen Euro met het afstoten van activa (Bron: Tussenrapportage Bloemendaal financieel duurzaam bij Kadernota 2019, behandeld in de raad van 31 mei 2018). Wethouders zijn voor minder niet terug gekeerd in een college van B&W.

2. Vastgesteld moet worden dat de Bloemendaalse VVD –anders dan CDA en D66 op het eerste gezicht- niet ‘geleverd’ heeft conform hun zelf gestelde norm voor nieuwe wethouders (“ervaren bestuurders met kennis van zaken; van buiten de gemeente geen bezwaar”). Waarom de heer Heijink zich zelf ondanks de groei – ook onder zijn leiding – van dit financiële debacle desondanks voldoende capabel acht, wordt geen antwoord op gegeven. In de afgelopen 4 jaar heeft hij in ieder geval niet de groei van de schuld weten te stoppen. Hij heeft er wel voor gezorgd dat zo veel mogelijk tafelzilver werd verkocht. Wat rest: een lege dop en wie krijgen er na de verkiezingen de rekening voor dit slechte beleid gepresenteerd : de bewoners
3. Of de wethouders van CDA en D66-huize wel ervaren bestuurders zijn met kennis van zaken is nu nog niet te zeggen, want in de stukken voor de Raad ontbraken vreemd genoeg de in de raad van 31 mei jl. door de heer Heijink toegezegde cv’s van de beoogde wethouders. Ze staan ook niet op de site van de gemeente Bloemendaal en zelfs niet op de site van de gemeenteraad bij de stukken voor de extra ‘installatie-raad’ van 7 juni 2018.
4. Wat betreft de inhoud van het gesloten akkoord kan LB kort zijn: het zijn 3 velletjes met vage gemeenplaatsen en open deuren waar niet eens sponningen omheen zitten, waar niemand het mee oneens kan zijn, echter een financiële onderbouwing ontbreekt.
5. Zo’n stuk had al lang voor de vorige raad klaar kunnen zijn, het opstellen daarvan vergt ongeveer 3 uur! Het gekke is dat de 3 fractievoorzitters er nog trots op lijken te zijn ook. Afgaande op het verslag van Margot Klompmaker in het Haarlems Dagblad hebben ze het akkoord “bewust vaag gehouden”, om samen met alle andere fracties in de gemeenteraad, zoals ook in de inleiding staat, het akkoord uit te voeren. Onbegrijpelijk. Hoe kan je een akkoord dat bewust vaag is gehouden überhaupt uitvoeren? Bovendien gaat dat “met alle andere fracties” helemaal niet gebeuren. LB loopt namelijk niet achter de VVD aan en gaat zeker niet bij haar op schoot zitten!
Ten slotte: hoe je een bewust vaag gehouden akkoord de titel “Maatwerk voor de toekomst” mee kan geven is wel het grootste raadsel. Vaagheid en maatwerk? Dit is een sterk staaltje “framing” gericht op al die inwoners die alleen het voorblad van het akkoord bekijken met de ronkende titel en denken dat het helemaal weer goed komt in Bloemendaal: “Maatwerk voor de toekomst”. Vaagheid voor de toekomst is het geworden.
LB beschouwt de door de 3 raadsleden van VVD, CDA en D66 afgesproken portefeuilleverdeling als een belediging voor de energieke nieuwe burgemeester Roest. In zijn “Burgemeestersbrief ten behoeve van een raads- of coalitieakkoord” van maart 2018 schrijft hij over zijn eigen toekomstige portefeuilles dit:
“Om de rol van de burgemeester (als duurst betaalde kracht in de organisatie) optimaal te benutten verzoek ik de onderhandelaars hem naast de wettelijke portefeuilles (en de reddingsbrigade) met vier meer inhoudelijke werkgebieden te belasten: regio-aangelegenheden, de portefeuille personeelszaken, de portefeuille communicatie (inclusief de doorontwikkeling van participatie) en integrale handhaving. Wat het laatste betreft: ik acht een ontkoppeling van vergunningverlening en handhaving organisatorisch zuiver en noodzakelijk en in veel gemeenten wordt deze taak belegd bij de Kroonbenoemde bestuurder in het college.”

De nieuwe burgemeester sloeg hiermee de spijker op de kop en liet zien dat hij inmiddels door had waar de grootste problemen in Bloemendaal liggen: het ambtenarenapparaat (Personeelszaken) en de vergunningverlening door dat ambtenarenapparaat en het college van B&W, met daarop aansluitend de handhaving van die verleende vergunningen (Integrale handhaving).

Waarnemend-burgemeester Schneiders had meer taken voor 1 dag in de week naast het burgemeesterschap van Haarlem! Het is bizar. Heb je een goede (‘fulltime’) burgemeester, zet je hem niet voor 100% in.

Nog bizarder is dat “Personeelszaken” en “Handhaving” niet naar de burgemeester zijn gegaan, maar wel naar de heer Heijink als onderdeel van een idioot groot en zwaar pakket aan portefeuilles voor een op vele terreinen onervaren, ondeskundige en onhandige – bestuurder met weinig kennis van zaken op die terreinen! En niet alleen handhaving, maar ook –het is ongelooflijk- “Bouwzaken (vergunningen, toezicht en handhaving, welstand)”.

De wens van het CDA om weer bij de VVD op het pluche terecht te komen moet wel heel erg groot zijn geweest, een schoothondje doet dat alleen voor meer.

LB kan zich derhalve – zij het helaas vanwege het missen van een grote kans op een andere politiek met in achtneming van een grotere rol voor de burgemeester, i.p.v. alleen maar linten knippen en taartjes eten, – daarom niet verenigen met dit nieuwe college en het flut coalitieprogram. Wij stemmen dus tegen.

De fractie van LB

Leonard Heukels
Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal