Programma verkiezingen 2018- 2022


Beoordeel partijen niet naar wat ze u nu, via verkiezingsbeloftes,  voorhouden. Kijk wat zij de afgelopen vier jaar – voor u – betekend hebben. Ook tussen de verkiezingen behartigt LB uw belangen. LB blijft daarin  consistent! Zie verderop de uitwerking van de kernpunten onze website of neem contact op per mail  met een van onze fractieleden.

Liberaal Bloemendaal staat voor een eerlijke en transparante relatie met de inwoners van Bloemendaal. Wij zijn recht door zee en houden ons aan de afspraken. Als lokale partij zijn wij beter in staat om uw belangen te dienen.

De hoofdpunten van ons programma worden hierna aangestipt.

De inwoners van de 5 dorpskernen op de eerste plaats

– Democratie houdt meer in dan eens in de vier jaar verkiezingsbeloftes doen en een hokje rood kleuren.
– De gemeente is er voor de bewoners en niet andersom. Uitwerking: allereerst door inspraak terug te brengen waar het hoort, voorts door zorgen te delen.
– Inwoners hebben recht om te weten wat er in hun gemeente gebeurt, wat er wordt besloten, waarom en wat er met hun geld wordt gedaan!
– Zo moeten inwoners o.a. meer zeggenschap houden bij het maken van plannen over de eigen woonomgeving..

Verantwoord financieel beleid

– De gemeente moet altijd voorzichtig zijn met het uitgeven van uw belastinggeld. De gemeente heeft de afgelopen 10 jaar veel te veel uitgegeven (verbouwing gemeentehuis, Haringbuys, Marinehospitaal) dan zij u wil voorspiegelen. De cijfers liegen niet meer!! Er is nu 20 miljoen te kort en zij wil dat verminderen door ook het laatste tafelzilver te verkwanselen.
– Eerst intern bezuinigen, in plaats van extern. Geen tafelzilver verkopen. Daar geneest de gemeente niet door.
– Kwalitatief goed en efficiënt bestuur moet er komen.
– De gemeente dient haar uitgaven aan te passen aan de inkomsten in plaats van andersom, zoals nu het geval is. Daarom geen lastenverhoging, ook geen gecamoufleerde.
– Tegenvallers direct melden aan de inwoners en opnemen in de begroting.
– Uitgangspunt is dat de gemeente telkenmale zich behoort te realiseren dat het geld dat zij uitgeeft, geld van en voor haar inwoners is.

Veiligheid voor alle verkeersdeelnemers

– Bij aanpassingen van wegen geldt de mening en het belang van de inwoners als eerste uitgangspunt.
– LB blijft o.a. daarom ook tegen de Duinpolderweg. Uit onderzoek blijkt dat het verkeer door de kernen alleen maar toeneemt. Dus: stoppen met dit project en hieraan verder geen belastinggeld besteden.
– De verkeersveiligheid van fietsers richting en nabij scholen en sportverenigingen dient nog meer bevorderd te worden en bestaande “knelpunten” moeten worden aangepast.

Groene Hart

Alle kernen moeten het groene hart van Kennemerland blijven, dat is onder andere in gevaar doordat de Raad akkoord is gegaan met de te grote invloed van Groot Amsterdam op onze kuststrook, strand en binnenduinrand.
– Tegen verdichting door extra woningbouw, tenzij het een grote verbetering is.
– Waar nog mogelijk ook woningbouw voor minder draagkrachtigen (zonder afkoop door projectontwikkelaars)..

Zorg voor de kwetsbaren

De gemeente staat voor nieuwe zorgtaken middels de WMO. Veel oudere inwoners maken zich terecht bezorgd over de toekomst.
– De gemeente moet hierover het gesprek blijven aangaan met haar inwoners; welke voorzieningen blijven nodig om ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen mee te laten blijven doen in de samenleving. Eigen kracht is belangrijk maar de gemeente mag de meest kwetsbare inwoners niet uit het oog verliezen. Het begrip ‘participatiesamenleving’ is geen dekmantel voor een onrechtvaardige bezuinigingsoperatie.

Behoud van zelfstandigheid van de gemeente

– Samenwerking kan alleen plaatsvinden met controle door de gemeenteraad.
– Ruimtelijke Ordening, Financiën en Verkeer moeten in ieder geval bij onze gemeente blijven.